Onze inzet voor ESG in het beheer van infrastructuur

 

Introductie

Rivoir erkent de potentiële invloed die we uitoefenen op de gebouwde omgeving, en daarmee het welzijn van de samenleving, de gezondheid van de planeet en de economische vitaliteit van de regio’s die we bedienen. Onze activiteiten hebben niet alleen invloed op de functionaliteit, kwaliteit en efficiëntie van kritieke infrastructuur, maar ook op de sociale binding van gemeenschappen en de natuurlijke ecosystemen die onze projecten omringen. Daarom geloven we sterk in het omarmen van de ESG (Environmental, Social en Governance) principes als integraal onderdeel van onze missie en doelstelling.

In dit ESG-manifest verklaren wij dat we zaken willen doen met een inbegrip van doelgerichtheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Wij zien onze rol als Infrastructuur management dienstverlener niet alleen als een zakelijke onderneming, maar ook als een essentiële bijdrage aan het welzijn en de duurzaamheid van onze wereld. Door middel van de principes die hieronder worden beschreven, streven we ernaar een reputatie op te bouwen van verantwoordelijk infrastructuurbeheer dat levens verrijkt, het milieu beschermt en bijdraagt aan de verbetering van de samenleving.

Onze doelstelling

Aan de basis van onze doelstelling ligt een langdurige betrokkenheid bij het leveren van infrastructuurbeheer diensten die duurzame, inclusieve en veerkrachtige gemeenschappen mogelijk maken en tegelijkertijd het milieu beschermen voor toekomstige generaties. Wij beschouwen infrastructuur als een van de belangrijkste dragers van de samenleving en het is ons doel om de vitaliteit, levensduur en positieve impact ervan te waarborgen. We begrijpen de duurzame aard van infrastructuurprojecten en zetten ons in voor deze duurzaamheid op de lange termijn. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de door Rivoir beheerde infrastructuurprojecten een duurzame erfenis creëren door een blijvende positieve impact te hebben en bij te dragen aan het welzijn van huidige en toekomstige generaties. Wij zullen ons onvermoeibaar inspannen om dit doel te bereiken.

Milieurentmeesterschap

Wij erkennen onze plicht om een zorgvuldige rentmeester van het milieu te zijn en de ecologische voetafdruk van de door Rivoir beheerde infrastructuurprojecten te verkleinen, de risico’s van klimaatverandering te beperken en de natuurlijke habitatten in de omgeving van deze infrastructuurprojecten te behouden. We streven ernaar om elke beslissing te nemen met inbegrip van de impact op het milieu en werken onophoudelijk om de schade te minimaliseren.

De transitie naar groene energie

In lijn met de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, streven we ernaar om de overgang naar groene en hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen met de infrastructuurprojecten van Rivoir. Ons doel is om de uitstoot van broeikasgassen op de door ons beheerde infrastructuurprojecten te verminderen en de beschikbaarheid van duurzame energie te bevorderen.

Emancipatie van de maatschappij

We erkennen dat (sociale) infrastructuur een katalysator is voor de emancipatie van gemeenschappen. We streven ernaar om lokale gemeenschappen te betrekken, hun inbreng te vragen en met hen samen te werken zodat beslissingen over infrastructuurbeheer hun behoeften, waarden en ambities respecteren. Wij geloven dat betrokkenheid bij de gemeenschap fundamenteel is voor het bereiken van positieve sociale resultaten.

Gelijke kansen voor personeel

We streven naar een werkomgeving die diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit stimuleert. Ons doel is om onze werknemers een eerlijk loon, veilige werkomstandigheden en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei te bieden. We stimuleren genderen leeftijdsgelijkheid en streven naar een team dat een afspiegeling is van de diversiteit van de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Ethisch en transparant bestuur

We houden ons aan de principes van goed bestuur, ethisch gedrag en transparantie in alle aspecten van onze activiteiten. Ons doel is om integer, eerlijk en verantwoordelijk te handelen en de hoogste normen voor zakelijk en ethisch gedrag te hanteren. Om dit te bereiken worden onze activiteiten en infrastructuurprojecten die we beheren gemonitord middels ons interne beheerinstrument Cmore.

Naleving van regelgeving

Our goal is to adhere to local and international regulations, standards, and best practices. Not only for Rivoir itself, but also the assets we manage. We view compliance not as a legal obligation but as a moral imperative, underscoring our commitment to responsible infrastructure asset management.

Innovatie

Wij omarmen innovatie en technologie als essentiële instrumenten om de efficiëntie van de door Rivoir beheerde infrastructuurprojecten te verbeteren. Wij zetten ons in om ontwikkelingen te faciliteren die vooruitgang stimuleren, zowel binnen de activiteiten van Rivoir als voor de activiteiten van de respectievelijke infrastructuurprojecten.

Economische groei

Wij erkennen de cruciale rol die infrastructuur speelt in economische ontwikkeling. We streven ernaar om de economische welvaart te bevorderen via de infrastructuurprojecten die Rivoir beheert door werkgelegenheid te creëren, lokale bedrijven te stimuleren en duurzame economische groei te ondersteunen in de regio’s waar we actief zijn.

Partnerschappen voor vooruitgang

Wij geloven in de kracht van samenwerking en partnerschappen. Ons doel is om waardevolle partnerschappen aan te gaan met overheden, lokale autoriteiten, NGO’s, institutionele beleggers, schuldfinanciers, vermogensbeheerders, ontwikkelaars, aannemers en andere belanghebbenden om gezamenlijke doelen te bereiken op het gebied van duurzame ontwikkeling en beheer van infrastructuur.

Veilige en gezonde omgevingen

Wij geven prioriteit aan de gezondheid en het welzijn van de gemeenschappen en individuen die beïnvloed worden door de infrastructuurprojecten die Rivoir beheert. Onze belofte is om ernaar te streven dat onze projecten een veilige en gezonde omgeving bevorderen.

Welzijn in de bebouwde omgeving

Ons doel is om infrastructuurprojecten zo te beheren dat ze de algemene levenskwaliteit van de omgeving verbeteren. Als zodanig werken wij aan omgevingen die prioriteit geven aan welzijn, toegang tot onderwijs en recreatieve mogelijkheden.

Conclusie

Rivoir’s tomeloze inzet voor ESG-principes in het beheer van infrastructuurprojecten vertegenwoordigt een gedegen toewijding aan een betere toekomst. We streven ernaar om een duurzame erfenis achter te laten die een positieve invloed heeft op huidige en toekomstige generaties. Door middel van innovatie willen we de efficiëntie en veerkracht van de infrastructuurprojecten die we beheren, en de Rivoir-brede activiteiten, verbeteren.