Privacy beleid

Rivoir Capital B.V. hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit Privacy Statement leggen we uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rivoir Capital B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

IP-adres;
E-mailadres;
Voor- en achternaam;
Gegevens over uw activiteiten op onze website.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rivoir Capital B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om onze dienstverlening onder uw aandacht te brengen.
Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
Om de website te analyseren en te verbeteren;
Om in contact te komen met U;
Rivoir Capital B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Rivoir Capital B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rivoir Capital B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Hieronder valt mede het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rivoir Capital B.V. verstrekt geen gegevens aan derden en derden verstrekken geen gegevens aan Rivoir Capital B.V. Verder deelt Rivoir Capital B.V. geen gegevens met partijen buiten de Europese Unie. Indien wij persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, zullen wij dit doen overeenkomstig de wettelijke regels die hiervoor gelden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rivoir Capital B.V. gebruikt van cookies.

Rivoir Capital B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rivoir Capital B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rivoir Capital B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Alvorens u een beroep kunt doen op deze rechten zult u zich eerst afdoende moeten legitimeren zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Als u het niet eens bent met de wijze waarop Rivoir Capital B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u dat aan ons laten weten door een e-mail te sturen naar info@rivoircapital.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rivoir Capital B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rivoircapital.nl.

Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rivoir Capital B.V, Suikersilo-west 9 1165 MP Halfweg

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.